Tema 4
La Gestiò econòmica
Professor/a: Irene BorrÀS
Torre Jussana-Serveis Associatius
Barcelona,octubre de 2004